Kirchenkonzert 2016

Festmusik der Stadt Wien

Richard Strauss , arr. Eric Banks / Siegfried Rundel

Largo «Aus der neuen Welt»
Anton Dvorak, arr. Albert Mejns

St. Martins Suite
Jan Van der Roost

Psalm 91
Felix Mendelss ohn-B artholdy, arr. Armin Scheibeck

Saga Candida
Bert Appermont

Download Programm Kirchenkonzert November 20166a00bef9-b4ac-42ba-803e-e8ff0722f0dcjpeg